LOKALITA ALDIS

HRADEC KRÁLOVÉ

Urbanistické řešení lokality Aldis a návrh veřejných prostranství. V rámci zpracování urbanistického řešení byly vymezeny jednotlivé etapy realizace:

1. ETAPA 

Prvními stavbami, které budou aktuálně dokončeny v lokalitě Aldis budou Nová lávka, budova ČSOB a Hotel Aldis. Prvními veřejnými prostranstvími, která je možné realizovat je oblast nábřeží od Piletického mostku po Labský most včetně navazujících prostor okolo budovy ČSOB a parkového pásu mezi budovou KC Aldis a Aquacentrem. Všechna uvedená prostranství navazují na budovy se stabilizovanou funkcí, jejich realizace není podmíněna jinou stavbou a lze očekávat souhlas dotčených stran v procesu územního řízení. V souvislosti s realizací 1.etapy je nutné provést přeložky či ochranu některých inženýrských sítí. 

2. ETAPA 

Druhá etapa je pro lokalitu klíčová. Je podmíněna vyřešením veřejného parkovacího deficitu, což umožní dostavbu celé zóny Aldis. Celý deficit lze odstranit realizací centrálního parkovacího objektu o cca 600 stáních pod stadionem TJ Sokol. Parkovací objekt pod Sokolem (popřípadě min. 220 veřejných stání jinde v lokalitě) nahradí stávající provizorní parkování objektu KOR a umožní výstavbu bloků označených 1 a 2. Alternativně lze místo bloku 1 a 2 stavět blok č. 8. Oba stavební pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního Města Hradec Králové, ale každý má jiný stavební program. Blok č. 1 a 2 je vhodný spíše pro umístění větších bytů s doplňkovou občanskou vybaveností v přízemí pro stabilizované rezidenty. Blok č. 8 je vhodný pro polyfunkční objekt kombinující nebytové funkce v severní polovině ovlivněné dopady dopravy na Pilnáčkově třídě s menšími byty v jižní části obrácené do nitra lokality.  S výstavbou podzemních garáží pod Sokolem i stavebních bloků v severní části lokality Aldis vždy souvisí i části přiléhajících veřejných prostranství. V případě garáží pod Sokolem se jedná o soustavu prostor ve vnitrobloku, které zprostředkují přístup veřejnosti z nových garáží do budov Sokola, Filharmonie, Aquacentra, 50m bazénu a vytvoří návaznost na Eliščino nábřeží. S bloky č. 1 a 2 souvisí pás veřejného prostoru při severní fasádě bloku, který bude uspořádán podle konkrétní funkční náplně přízemí bloku, dále vedlejší dopravní prostor přilehlého úseku třídy Akademika Bedrny včetně obousměrné cyklostezky. Nově bude rozšířena obslužná komunikace vedoucí podél jižní fasády bloku. Nejvýznamnějším veřejným prostranstvím druhé etapy je nové náměstí situované v prostoru mezi objekty Gist, s.r.o., Hotel Aldis a budoucím blokem č. 8. Součástí náměstí je dopravní spojka, která má zásadní význam pro průjezdnost celé lokality, neboť propojí dosud zaslepenou Collinovu ulici s parkovištěm KC Aldis. Tím vznikne průjezdná smyčka, která zajistí všem budovám možnost dopravní obsluhy ze dvou směrů.

3. ETAPA

Třetí etapa zahrnuje realizaci polyfunkčního bloku č. 8, což má zásadní význam pro hmotové vymezení nově vznikajícího náměstí. Neméně důležitý je obchodní parter tohoto bloku, který přispěje k žádoucímu oživení náměstí. Součástí třetí etapy jsou také dvě veřejná prostranství s celoměstským významem. Prvním je část Eliščina  nábřeží od Tyršova k Piletickému mostu. Druhým je rekonstrukce tř. Akademika Bedrny od křižovatky s Pilnáčkovou třídou po okružní křižovatku u Gayerových kasáren. Do třetí etapy je zařazena i přeměna stávající parkovací ulice směřující od zastávky MHD Ak. Bedrny ke vstupu do KC Aldis na pěší zónu. V rámci úprav všech zmíněných prostranství dojde k úbytku veřejných parkovacích stání, která budou nahrazena parkováním v hromadných garážích druhé etapy. 

4. ETAPA

Čtvrtá etapa zahrnuje přeměnu Pilnáčkovy třídy v městský bulvár. Tato přeměna je podmíněna realizací severní tangenty. Kamiony z Pilnáčkovy třídy téměř zmizí, což vyvolá přesun čerpací stanice Shell k severní tangentě a na jejím místě může vzniknout nový polyfunkční stavební blok. Parter vedlejšího dopravního prostoru rodícího se bulváru bude upraven pro pěší a cyklisty. Nejviditelnějším rysem této přeměny bude výsadba víceřadé aleje tvořené velkými stromy, které zde zcela změní mikroklima a pobytový komfort. Do čtvrté etapy jsou rovněž zahrnuty dva stavební bloky, jejichž realizaci lze označit za výhledovou. Prvním je blok č. 9, který je druhou (rezervní) etapou výstavby sídla ČSOB. Druhým blokem je přístavba KC Aldis na ploše stávajícího parkoviště, pracovně označený čísly 15 a 16. Hmota bloku bude definovat poslední stranu nového náměstí. Bude se jednat o polyfunkční blok, který rozšíří nabídku služeb KC Aldis.

autoři: Pavel Zadrobílek, Bohumír Prokop